×

لطفا منتظر بمانید

در حال انتقال به درگاه...

حداقل مبلغ کمک 10،000 ریال می باشد مبلغ مورد نظر را وارد کنید
شماره موبایل را به صورت صحیح وارد کنید شماره موبایل خود را وارد کنید شما قبلا کمک کرده ابد، تشکر از کمک مجدد شما
نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی خود را وارد کنید

لیست محصولات مورد نیاز

محصولات درمانی مورد نیاز

شما می توانید برای تهیه محصولات مورد نیاز درمانگاه ها کمک های خود را پرداخت کنید

جستجو کنید :

image
{{productItem.product.name}}

قیمت محصول: {{productItem.product.price}} ریال

تعداد درخواست: {{productItem.quantity}} عدد

کل هزینه مورد نیاز: {{productItem.totalPrice}} ریال

{{productItem.institute.name}}

کمک های جمع آوری شده تا کنون

دستگاه سی تی اسکنclose

نام مرکز : {{productItem.institute.name}}

شهر : {{productItem.institute.university.city.name}}

استان : {{productItem.institute.university.city.province.name}}

قیمت محصول : {{productItem.product.price}}

تعداد: {{productItem.quantity}}

کل هزینه مورد نیاز : {{productItem.totalPrice}}

{{productItem.product.description}}

آخرین محصولات درمانی موردنیاز

image
{{productItem.product.name}}

قیمت محصول: {{productItem.product.price}} ریال

تعداد درخواست: {{productItem.quantity}} عدد

کل هزینه مورد نیاز: {{productItem.totalPrice}} ریال

{{productItem.institute.name}}

کمک های جمع آوری شده تا کنون

دستگاه سی تی اسکنclose

نام مرکز : {{productItem.institute.name}}

شهر : {{productItem.institute.university.city.name}}

استان : {{productItem.institute.university.city.province.name}}

قیمت محصول : {{productItem.product.price}}

تعداد: {{productItem.quantity}}

کل هزینه مورد نیاز : {{productItem.totalPrice}}

{{productItem.product.description}}

logo